O javnim dražbama

Prodaja u postupku ovrhe

Nekretnine
 • Javna dražba
  Prodaja nekretnine jedna je od ovršnih radnji u postupku ovrhe koja se odvija nakon pribilježbe odluke o ovrsi u zemljišnoj knjizi i određivanja vrijednosti
 • Određivanje vrijednosti nekretnine
  Vrijednost nekretnine kao osnova za javnu dražbu potvrđuje se Zaključkom o prodaji.
 • Prodajna cijena nekretnine
  Postupci započeti prije 15.10.2012:Prva javna dražba
  Nekretnine se mogu prodati za 2/3 (dvije trećine) utvrđene vrijednosti, međutim ne za manje od 2/3 utvrđene vrijednosti.

  Druga javna dražba
  Nekretnine se mogu prodati za 1/3 (jednu trećinu) utvrđene vrijednosti, međutim ne za manje od 1/3 utvrđene vrijednosti.

  Postupci započeti nakon 15.10.2012:

  Prva javna dražba
  Nekretnine se mogu prodati za 2/3 (dvije trećine) utvrđene vrijednosti, međutim ne za manje od 2/3 utvrđene vrijednosti.

  Druga javna dražba
  Nekretnine se mogu prodati za 1/2 (jednu polovinu) utvrđene vrijednosti, međutim ne za manje od 1/2 utvrđene vrijednosti.

 • Tko može sudjelovati na javnoj dražbi?
  Na javnoj dražbi može sudjelovati svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno uplatiti jamčevinu. Pritom je potrebno uzeti u obzir određena ograničenja: niti jedna strana fizička ili pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa je ograničeno također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Nema nikakvih ograničenja za strane fizičke i pravne osobe iz država članica EU, za kupovinu građevinskih zemljišta, stanova i poslovnih zgrada. Druge strane fizičke i pravne osobe mogu postati vlasnici nekretnina temeljem odluke o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).
 • Tko ne može biti kupac?
  Kupac ne može biti sudac, ovršitelj ili netko drugi koji službeno sudjeluje pri prodaji. Niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koje se tretiraju kao kulturna dobra. Strane fizičke i pravne osobe ne mogu postati vlasnici nekretnina, ako između država ne postoji načelo uzajamnosti odnosno ako one ne steknu odluku o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).
 • Razgledavanje nekretnine
  Zaključkom o prodaji određeno je kada i na koji način se nekretnina može razgledati. Ako netko iz opravdanih razloga ne može obaviti razgledavanje u tom vremenu, može podnijeti zahtjev za razgledavanje u drugom danu. Troškove razgledavanja u tom slučaju snosi ta osoba.
 • Jamčevina
  To je novčani iznos kojeg mora platiti svatko tko želi sudjelovati na javnoj dražbi. Jamčevina iznosi 1/10 (jednu desetinu) procijenjene vrijednosti ili početne cijene. Uplaćuje se prije početka dražbe ili pak na transakcijski račun tijela koje vodi postupak ili onako kako je navedeno u Zaključku o prodaji. Ako se jamčevina plaća na transakcijski račun suda, potrebno je sucu prije početka dražbe pokazati potvrdu o uplati jamčevine. Jamčevina se neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka dražbe.
 • Što ako je na dražbi prisutan samo jedan ponuditelj?
  Nekretnina se može prodati i onda kad je prisutan samo jedan ponuditelj. Sud može na prijedlog stranke u ovršnom postupku s obzirom na okolnosti odložiti prodaju nekretnine.
 • Obveza uspješnog ponuditelja nakon javne dražbe
  Nakon dražbe sud izdaje Rješenje o dosudi. Uspješni ponuditelj nakon dražbe mora platiti kupovninu u roku koji je odlučen u Zaključku o prodaji. U slučaju da to ne učini, sud na plaćanje kupovnine poziva drugog najboljeg ponuditelja odnosno sljedeće najbolje ponuditelje po vrsti koji budu dali svoj pristanak.
 • Izručenje nekretnine kupcu
  Nakon toga može se urediti upis u zemljišnu knjigu. Upisom vlasničkog prava na kupca brišu se također i sva prava i tereti, o kojima je sud odlučio u rješenju o dosudi.
 • Koliko je sigurna kupovina nekretnine na javnoj dražbi (u postupku ovrhe)?
  Kupac nekretnine u postupku ovrhe stvar dobiva slobodnu od svih založnih prava, hipoteka, zemljišnog duga. Uknjižena založna prava i zemljišni dug na toj nekretnini prestaju nakon što odluka o izručenju kupcu postane pravomoćna, iako založni vjerovnici odnosno vjerovnici zemljišnog duga nisu potpuno isplaćeni.

  Međutim ne prestaju: Stvarne služnosti, stvarni teret i građevinsko pravo. Prodajom nekretnine ne prestaju također i osobne služnosti koje su upisane u zemljišnu knjigu prije prava založnih vjerovnika odnosno vjerovnika, na čiji je prijedlog sud dozvolio ovrhu. Premda postojanje takvih prava sud uzima u obzir pri određivanju vrijednosti nekretnine, kupac je isto tako Zaključkom o prodaji prije kupovine upoznat s postojanjem tih prava. Također, prodajom nekretnine ne prestaje najamni ili zakupni odnos, koji je bio zaključen i upisan u zemljišnu knjigu prije upisa založnih prava i prije upisa prava na isplatu u toj ovrsi. Kupac time postaje novi najmodavac ili zakupodavac.

Pokretnine
 • Javna dražba
  Prodaja pokretnina jedna je od ovršnih radnji u postupku ovrhe koja slijedi nakon pljenidbe i procjene. Pokretnine se prodaju na javnoj dražbi ili neposrednim ugovorom između kupca i ovršitelja odnosno preko osobe koja obavlja komisijske poslove.
 • Procijenjena vrijednost pokretnina
  Procjenu pokretnina obično obavlja ovršitelj (ili javni bilježnik, sud, dakle ovršno tijelo, ili pak javni komisionar, ako se prodaja provodi preko njega) koji obavlja pljenidbu. Na zahtjev i o troškovima stranaka u postupku, procjenu obavlja sudski procjenitelj.
 • Prodajna cijena pokretnine
  Prva javna dražba ili Druga javna dražba
  Pokretnine se mogu prodati po 1/2 (jednoj polovini) procijenjene vrijednosti, međutim ne za manje od 1/2 procijenjene vrijednosti.Isto vrijedi za prodaju neposrednim ugovorom u 1. i 2. roku.
 • Tko može sudjelovati na javnoj dražbi?
  Na javnoj dražbi može sudjelovati svatko, također i strane fizičke i pravne osobe.
 • Razgledavanje pokretnine
  Razgledavanje predmeta koji se prodaju na dražbi, moguće je u pravilu 15-30 minuta prije početka javne dražbe, ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.
 • Jamčevina
  To je novčani iznos kojeg mora platiti svatko tko želi sudjelovati na javnoj dražbi. Jamčevina iznosi 1/10 (jednu desetinu) procijenjene vrijednosti ili početne cijene. Uplaćuje se prije početka dražbe ili 3 dana prije dražbe na transakcijski račun tijela koje vodi postupak ili onako kako je navedeno u Zaključku o prodaji. Ako se jamčevina plaća na transakcijski račun suda, ovršitelju je potrebno prije početka dražbe pokazati potvrdu o uplati jamčevine. Jamčevina se neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka dražbe.
 • Što ako je na dražbi prisutan samo jedan ponuditelj?
  Pokretnina se može prodati također i onda kad je prisutan samo jedan mogući ponuditelj.
 • Obveza uspješnog ponuditelja nakon javne dražbe
  Uspješni ponuditelj odmah nakon dražbe mora platiti kupovninu i preuzeti stvar. Kupac postaje vlasnik stvari kad ih preuzme.
 • Koliko je sigurna kupovina pokretnine na javnoj dražbi (u postupku ovrhe)?
  Kupac stvar dobiva slobodnu od svih tereta i postaje vlasnik stvari također i u slučaju kad dužnik nije bio njen vlasnik. Kupac pak kupuje po načelu viđeno kupljeno i nema prava iz jamstava o tehničkim greškama.

Prodaja u postupku stečaja

Javna dražba

Nekretnine i Pokretnine

 • Javna dražba
  To je jedan od načina prodaje također i u stečajnom postupku. Na dražbi uspješan kupac je onaj koji ponudi najvišu cijenu i ispuni ostale možebitne uvjete.
 • Određivanje vrijednosti nekretnina i pokretnina
  Procjenu nekretnina i pokretnina obavlja stečajni upravitelj ili sudski procjenitelj.
 • Prodajna cijena nekretnina i pokretnina (u stečaju)
  Prva javna dražba
  U pravilu se nekretnine i pokretnine me mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti.

  Druga javna dražba
  Nekretnine i pokretnine ne mogu se prodati ispod početne cijene, koja je na 2. javnoj dražbi obično niža od procijenjene vrijednosti.

 • Tko može sudjelovati na javnoj dražbi?
  Na javnoj dražbi može sudjelovati svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno uplatiti jamčevinu. Potrebno je uzeti u obzir određena ograničenja: niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Nema nikakvih ograničenja za strane fizičke i pravne osobe iz država članica EU, za kupovinu građevinskih zemljišta, stanova i poslovnih zgrada. Druge strane fizičke i pravne osobe mogu postati vlasnici nekretnina temeljem odluke o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).
 • Tko ne može biti kupac?
  Kupac pokretnine može biti svatko. Niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Također, vlasnici nekretnine ne mogu postati strane fizičke i pravne osobe, ako između država ne postoji načelo uzajamnosti odnosno ako one ne steknu odluku o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).
 • Razgledavanje nekretnina i pokretnina
  Razgledavanje je u pravilu moguće nakon prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.
 • Jamčevina
  To je novčani iznos kojeg mora platiti svatko tko želi sudjelovati na javnoj dražbi. Jamčevina u pravilu iznosi 1/10 (jednu desetinu) početne cijene ili onoliko koliko je to odlučeno u pojedinačnom pozivu. Jamčevina se svim neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka dražbe ili u vremenu koje je navedeno u pozivu. Uspješnom ponuditelju, koji ne plati kupovninu u roku ili odstupi od svoje ponude, jamčevina se ne vraća.
 • Što ako je na dražbi prisutan samo jedan ponuditelj?
  Nekretnine ili pokretnine mogu se prodati i onda kad je prisutan samo jedan ponuditelj.
 • Obveza uspješnog ponuditelja nakon javne dražbe
  Uspješni ponuditelj dužan je nakon završetka dražbe sa stečajnim upraviteljem potpisati prodajni ugovor i platiti kupovninu te ispuniti ostale možebitne obveze u skladu s prodajnim ugovorom.
 • Predaja nekretnine ili pokretnine kupcu
  Nakon plaćanja kupovnine sud izdaje odluku o predaji (Zaključak o predaji) nekretnine ili pokretnine kupcu. Nakon toga kupac može preuzeti pokretninu, dok se za nekretnine k tome još uređuje upis u zemljišnu knjigu. Upisom vlasničkog prava na kupca brišu se također sva prava i tereti, o kojima je sud odlučio u Rješenju o dosudi.
 • Koliko je sigurna kupovina nekretnina i pokretnina na javnoj dražbi (u stečaju)?
  Stvari se kupuju po načelu viđeno kupljeno i nakon kupovine nije moguće primijeniti odgovornost iz tehničkih greški. Kupac pokretnine ili nekretnine u stečaju stvar dobiva slobodnu od svih založnih prava, hipoteka, zemljišnog duga. Uknjižena založna prava i zemljišni dug na toj nekretnini prestaju nakon što odluka o predaji kupcu postane pravomoćna, premda založni vjerovnici odnosno vjerovnici zemljišnog duga nisu potpuno isplaćeni.

  Ne prestaju: Stvarne služnosti, stvarni teret i građevinsko pravo. Prodajom nekretnine također ne prestaju i osobne služnosti, ako su bile upisane u zemljišnu knjigu prije početka stečajnog postupka.

Javno prikupljanje ponuda

Nekretnine i Pokretnine

 • Javno prikupljanje ponuda
  Za prodaju nekretnine i pokretnine, kao način prodaje također se može odabrati javno prikupljanje ponuda. Stečajni upravitelj nije dužan zaključiti ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.
 • Određivanje vrijednosti nekretnina i pokretnina
  Procjenu obavlja stečajni upravitelj ili sudski procjenitelj.
 • Prodajna cijena nekretnina i pokretnina (Javno prikupljanje ponuda)
  Početna cijena za pojedinačnu nekretninu ili pokretninu iznosi onoliko koliko je to navedeno u pojedinačnom pozivu.
 • Tko može sudjelovati na javnom prikupljanju ponuda (u stečaju)?
  Sudjelovati može svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno poslati ponudu i slijediti upute iz poziva. U obzir treba uzeti određena ograničenja: niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Nema nikakvih ograničenja za strane fizičke i pravne osobe iz država članica EU, za kupovinu građevinskih zemljišta, stanova i poslovnih zgrada. Druge strane fizičke i pravne osobe mogu postati vlasnici nekretnina temeljem odluke o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).
 • Tko ne može biti kupac?
  Kupac pokretnine može biti svatko. Niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Vlasnici nekretnine ne mogu postati strane fizičke i pravne osobe, ako među državama ne postoji načelo uzajamnosti odnosno ako one ne steknu odluku o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).
 • Razgledavanje nekretnina i pokretnina
  Razgledavanje je u pravilu moguće nakon prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.
 • Kako sudjelovati na javnom prikupljanju ponuda?
  Svatko tko želi sudjelovati mora pravodobno poslati svoju ponudu, uplatiti jamčevinu i slijediti uvjete odnosno upute koje su navedene u pozivu.
 • Jamčevina
  Jamčevina u pravilu iznosi 1/10 (jednu desetinu) početne cijene ili onoliko koliko je to određeno u pojedinačnom pozivu. Jamčevina se svim neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka prikupljanja ponuda ili u vremenu koje je navedeno u pozivu. Uspješnom ponuditelju koji ne plati kupovninu u roku ili odustane od svoje ponude, jamčevina se ne vraća.
 • Što ako je prisutan samo jedan ponuditelj?
  Nekretnine ili pokretnine mogu se prodati i onda kad je prisutan samo jedan ponuditelj.
 • Obveza uspješnog ponuditelja nakon javnog prikupljanja ponuda
  Uspješni ponuditelj dužan je nakon završetka prikupljanja ponuda sa stečajnim upraviteljem potpisati prodajni ugovor i platiti kupovninu te ispuniti ostale možebitne obveze u skladu s prodajnim ugovorom.
 • Predaja nekretnine ili pokretnine kupcu
  Nakon plaćanja kupovnine sud izdaje odluku o predaji (Zaključak o predaji) nekretnine ili pokretnine kupcu. Nakon toga kupac može preuzeti pokretninu, dok se za nekretnine k tome još uređuje upis u zemljišnu knjigu. Upisom vlasničkog prava na kupca brišu se također sva prava i tereti, za koje je sud odlučio u Rješenju o dosudi.
 • Koliko je sigurna kupovina nekretnina i pokretnina na javnom prikupljanju ponuda (u stečaju)?
  Stvari se kupuju po načelu viđeno kupljeno i nakon kupovine nije moguće primijeniti odgovornost iz tehničkih greški. Kupac pokretnine ili nekretnine u stečaju stvar dobiva slobodnu od svih založnih prava, hipoteka, zemljišnog duga. Uknjižena založna prava i zemljišni dug na toj nekretnini prestaju nakon što odluka o predaji kupcu postane pravomoćna, premda založni vjerovnici odnosno vjerovnici zemljišnog duga nisu potpuno isplaćeni.

  Ne prestaju: Stvarne služnosti, stvarni teret i građevinsko pravo. Prodajom nekretnine također ne prestaju i osobne služnosti, ako su bile upisane u zemljišnu knjigu prije početka stečajnog postupka. Premda postojanje takvih prava sud u obzir uzima pri određivanju vrijednosti nekretnine, kupac je također prije kupovine upoznat s postojanjem tih prava u Zaključku o prodaji.